Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Spausdinti
English

Valstybės tarnybos Departamentas

PERSONALO ADMINISTRAVIMAS
Tarnybiniai pasai
Valstybės tarnautojų pažymėjimai
TARNAUTOJŲ MOKYMAS
Mokymo pagrindinės nuostatos
Kvalifikacijos tobulinimo įstaigos
Mokymo programos
Mokymas už ES struktūrinės paramos lėšas
Geroji praktika, vertinant mokymo efektyvumą
KOMPETENCIJŲ VADYBA
Pareigybės aprašymo rengimas
Įstaigos ir pareigybės anglų kalba
KARJEROS PLANAVIMAS
Tarnybinės veiklos vertinimas
Deleguoti nacionaliniai ekspertai
INFORMACINĖS SISTEMOS
Valstybės tarnautojų registras
Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema
REKOMENDACIJOS
APKLAUSOS
 
Iš viso apsilankė 11526638
Šiandien apsilankė 4901
Dabar naršo 253
 
   
Pradžia > INFORMACINĖS SISTEMOS > Valstybės tarnautojų registras
Valstybės tarnautojų registras - VATARAS

 

 

Valstybės tarnautojų registras yra valstybės registras.

 

Registro objektai:

·          įstaigų struktūros,

·          laisvos ir užimtos valstybės tarnautojų pareigos,

·          valstybės tarnautojai ir jų darbo užmokestis,

·         darbuotojai, dirbantys įstaigose pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau vadinama – darbuotojai), ir jų darbo užmokestis,

·          asmenys, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas.

 

Registro paskirtis – registruoti objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau vadinama – įstaigos), valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims registro duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektus registruoja ir atsako už pateiktų duomenų teisingumą registro tvarkymo įstaigos. Tai atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms įstatymai suteikia viešojo administravimo įgaliojimus (apie 680 įstaigų).

 

Registro duomenys teikiami registro tvarkymo įstaigoms – tiesioginėms jų funkcijoms atlikti, taip pat susijusiems registrams, informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę gauti registro duomenis, pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas. Be to, asmenims, kurių duomenys saugomi registre, pateikusiems rašytinį prašymą, jų duomenis teikia registro tvarkymo įstaigos.

Valstybės tarnautojų registro informacinė sistema (trumpasis vardas - VATARAS) veikia naudojantis interneto technologija. Visi sistemos naudotojai savo darbo vietose naudoja tik interneto naršyklę, o sistemos duomenų apdorojimo procesai vyksta centriniame serveryje.

_____________________________________

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 44 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į valstybės tarnautojų registrą ir valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" (Skelbta: Valstybės Žinios, 2007.01.19, Nr.: 8-326);

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 27V-76 "Dėl valstybės tarnautojų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" (Skelbta: Valstybės Žinios, 2005.12.08, Nr.: 143, Publikacijos Nr.: 5225);

Informacija įstaigos duomenų tvarkytojui

 

Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, turintis teisę registre susipažinti su įstaigos duomenimis ir jais naudotis privalo užpildyti pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TVARKYTOJO PASIŽADĖJIMO SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ FORMA

 

Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo atsakingų už registro duomenų tvarkymą asmenų pasikeitimo dienos registro tvarkymo įstaiga Valstybės tarnybos departamentui turi pateikti šio pasižadėjimo originalą kartu su lydraščiu, kuriame nurodytų, kuriuos registro objektus registruos ar galės susipažinti naujai paskirtas duomenų tvarkytojas.


Tipinė Valstybės tarnautojų registro duomenų teikimo sutartis

 

 


Atgal Paskutinį kartą atnaujinta:  2013-08-12 13:37:35
 
 

© Cituojant prašome nurodyti šaltinį.