STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
Vadovas
Struktūra
Kontaktai
Gyventojų priėmimas
Komisijos ir darbo grupės
TEISINĖ INFORMACIJA
Teisės aktai
Valstybės tarnybos įstatymas su komentarais
Rekomendacijos
Teisės aktų projektai
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Teisinio reguliavimo stebėsena
VEIKLA
Nuostatai
Vidaus tvarkos taisyklės
Planavimo dokumentai
Veiklos sritys
Ūkio subjektų priežiūra
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priežiūra
Darbo užmokestis
Viešieji pirkimai
Vykdomi projektai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Vadovų darbotvarkės
Paskatinimai ir apdovanojimai
Ataskaitos
PASLAUGOS
NUORODOS
KONTAKTAI ŽINIASKLAIDAI
 
Iš viso apsilankė 17537125
Šiandien apsilankė 2853
Dabar naršo 104
 
   
APIBENDRINTA INFORMACIJA APIE NAUJĄ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKĄ NUO 2013-06-01

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 • Bendrieji gebėjimai – bendrųjų mąstymo gebėjimų ir bendrųjų kompetencijų visuma.

 • Bendrieji mąstymo gebėjimai – gebėjimas mokytis, verbaliniai įgūdžiai ir verbalinis mąstymas, skaičiavimo įgūdžiai, skaitinis ir loginis mąstymas. 

 • Bendrosios kompetencijos – žinių, gebėjimų, įgūdžių, patirties, elgesio, požiūrių ir asmeninių savybių derinys, būtinas pareigybės funkcijoms atlikti, ir sugebėjimas juos pritaikyti darbe. 

 • Vadovavimo gebėjimai – gebėjimų vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai arba jos padaliniui visuma. 

 • Konkursas įstaigoje – pokalbis konkursą organizuojančioje įstaigoje, kurio metu patikrinamas pretendento tinkamumas eiti konkrečias valstybės tarnautojo pareigas. 

 • Praktinė užduotis – konkurso įstaigoje metu raštu ir (ar) žodžiu pateikiama užduotis, kuri leidžia prognozuoti pretendento elgesį realiose darbo situacijose.

2012-06-05 priimtas Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) pakeitimo ir papildymo įstatymas. Jame nuo 2013-06-01 įtvirtinama iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atranka, kuri susideda iš 2 etapų:
 
I CENTRALIZUOTAS ETAPAS – Valstybės tarnybos departamente bendrųjų gebėjimų testas ir vadovavimo gebėjimo vertinimas interviu metu pretendentams, pretenduojantiems į vadovaujančias pareigas:
 
1. Bendrųjų gebėjimų testavimas

Bendrųjų gebėjimų testavimai vykdomi Vilniuje, Valstybės tarnybos departamente; Klaipėdoje, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre; Šiauliuose, Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Asmuo bendrųjų gebėjimų testo sprendimui registruojasi per www.testavimas.vtd.lt ar per www.epaslaugos.lt

Bendrųjų gebėjimų tikrinimui naudojamas Valstybės tarnybos departamento  užsakymu specialiai valstybės tarnautojų atrankai sukurtas testas, kurį sudaro klausimai, skirti patikrinti bendruosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir bendrąsias teisines žinias.
 
Bendrųjų gebėjimų testą sudaro dvi dalys. Pirmoji bendrųjų gebėjimų testo dalis sudaryta iš klausimų, skirtų bendriesiems mąstymo gebėjimams patikrinti, antroji – bendrosioms kompetencijoms bei teisės aktų, nurodytų Konkursų aprašo 1 priede, žinioms patikrinti. Bendrųjų gebėjimų testas pradedamas spręsti nuo pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies. Teisingai atsakius į ne mažiau kaip 50 procentų pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies klausimų, suteikiama teisė spręsti antrąją bendrųjų gebėjimų testo dalį. Bendrųjų gebėjimų testą išlaikiusiais pripažįstami asmenys, antrojoje bendrųjų gebėjimų testo dalyje teisingai atsakę į ne mažiau kaip 50 procentų klausimų.

Bendrųjų gebėjimų įvertinimas galioja 36 mėn., t.y. asmenys per šį laikotarpį gali dalyvauti konkursuose į valstybės tarnautojo pareigas, o bendrųjų gebėjimų vertinimo perlaikymas neišlaikius bendrųjų gebėjimų testo 2 kartus galimas po 6 mėn.

Bendrųjų gebėjimų testavimo tvarka

 
2. Vadovavimo gebėjimų vertinimas

Vadovavimo gebėjimų vertinimas vykdomas tik Vilniuje, Valstybės tarnybos departamente. Asmuo vadovavimo gebėjimų vertinimui registruojasi per www.testavimas.vtd.lt ar per www.epaslaugos.lt
 
Vadovavimo gebėjimus turi teisę tikrintis asmenys, pretenduojantys į vadovo lygmens ar aukščiausiojo lygmens vadovo pareigas atrankoje, kuriems leidžiama dalyvauti konkurse (atitinka specialiuosius reikalavimus) bei išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.
 
Pretendentai, siekiantys užimti įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas, turi turėti vadovavimo gebėjimų, reikalingų įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą, o pretendentai, siekiantys užimti įstaigos struktūrinio padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas, turi turėti vadovavimo gebėjimų, reikalingų koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių asmenų darbą, deleguojant jiems užduotis ir užtikrinant jų įvykdymą.
 
Vadovavimo gebėjimai vertinami interviu metu Valstybės tarnybos departamento  atrankos specialistų/psichologų.
 
Pretendentų vadovavimo gebėjimai vertinami nuo 0, 1 ir 2 balais. Pretendentas, kurio vadovavimo gebėjimai įvertinti 1 ar 2 balais, turi teisę dalyvauti konkurse įstaigoje vadovaujamosioms valstybės tarnautojo pareigoms užimti.

Vadovavimo gebėjimų įvertinimas galioja 36 mėn., o vadovavimo gebėjimų vertinimo perlaikymas galimas po 6 mėn.

Vadovavimo gebėjimų vertinimo atmintinė pretendentui

 
II DECENTRALIZUOTAS ETAPAS – Konkursas įstaigoje  (pokalbis ir(ar) praktinė užduotis). Konkurse gali dalyvauti tik praėję I centralizuotą etapą, t.y.  atranką Valstybės tarnybos departamente.
 
Konkurse į valstybės tarnautojo pareigas naudojami du atrankos metodai – praktinės užduotys ir pokalbis, arba tik pokalbis.
 
Pokalbio tikslas - patikrinti pretendento tinkamumą eiti konkrečias valstybės tarnautojo pareigas.
 
Pokalbis vertinamas nuo 1-10 balų. Vertina kiekvienas komisijos narys individualiai.
 
Praktinių užduočių taikymas tikrinant pretendentų tinkamumą eiti pareigas yra alternatyvus: konkursą organizuojanti įstaiga gali pasirinkti, pateikti pretendentams praktines užduotis ar ne, gali pateikti praktines užduotis raštu ar žodžiu.
 
Praktinė užduotis vertinama 0, 1 arba 2 balais.
 
Konkursą įstaigoje laimi daugiausia balų surinkęs pretendentas, bet ne mažiau kaip 6 balus. Jei per konkursą įstaigoje pateikiama praktinė užduotis, konkursą įstaigoje laimi daugiausia balų surinkęs pretendentas, bet ne mažiau kaip 7 balus.
 

PAPILDOMI REIKALAVIMAI ASMENIMS SIEKIANTIEMS UŽIMTI VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS NUO 2013-06-01
 
Asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas turi:

 • pasižymėti valstybės tarnautojui privalomų jo veikloje bendrųjų gebėjimų visuma; 

 • vadovaujantys valstybės tarnautojai – privalomų jų veikloje gebėjimų vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar jos padaliniui visuma; 

 • nusistatyti užsienio kalbos lygį, jeigu pareigybės, į kurią pretenduoja, yra nustatytas užsienio kalbos reikalavimas.

Užsienio kalbos mokėjimo tikrinimas atliekamas Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka:

 1. Užsienio kalbos mokėjimas nustatomas A1–C2 lygiais pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6) (toliau – Bendrieji Europos kalbų metmenys). 

 2. Anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokėjimo lygis nustatomas užsienio kalbų centruose pagal nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir / ar tarptautinius užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testus. Užsienio kalbų centrų, kuriuose galima nustatyti užsienio kalbos mokėjimo lygį, sąrašas bus skelbiamas www.vtd.lt.

 3. Kitų užsienio kalbų mokėjimo lygį nustato konkursą organizuojanti įstaiga.

 4. Nustačius pretendento anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį, jam išduodama pažyma bei pretendentas įveda informaciją apie nustatytą užsienio kalbos lygį į savo profilį (paskyrą) (profilio susikūrimas, galimas prisijungus per www.vtd.lt, www.testavimas.vtd.lt ar per www.epaslaugos.lt.

 5. Pretendentams, turintiems pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatytos užsienio kalbos (-ų) aukštąjį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą, taip pat turintiems kitos studijų srities aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, įgytą pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatyta  užsienio kalba, įskaitomas C1 užsienio kalbos lygis, jeigu pretendento išsilavinimą patvirtinančiame dokumente nėra nurodyta kitaip.

POKYČIAI PAREIGYBIŲ APRAŠYMUOSE NUO 2013-06-01

 • Pareigybės aprašyme negali būti nustatyti tokie specialieji reikalavimai, kurie nebūtini pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti;

 • Į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimamam asmeniui nėra privalomas (negalimas) reikalavimas turėti valstybės tarnybos stažą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

NAUJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKOS STIPRYBĖS 

 • Tikimasi padidinti visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnautojų atrankos sistema ir patrauklumą dalyvauti atrankoje į valstybės tarnybą; 

 • Tikimasi užtikrinti didesnį atrankos į valstybės tarnautojo pareigas objektyvumą ir skaidrumą; 

 • Pereinama nuo pretendentų žinių prie gebėjimų ir kompetencijų vertinimo, kas turėtų užtikrinti kompetentingų asmenų įdarbinimą valstybės tarnyboje; 

 • Pretendentų registravimas testavimui Valstybės tarnybos departamente, dokumentų teikimas į konkursą vykdomas per informacinę sistemą; 
   
 • Lankstesnė valstybės tarnautojų atranka – testavimo Valstybės tarnybos departamente rezultatai galios 3  metus, t.y. sudaroma galimybė per šį laikotarpį dalyvauti konkursuose įstaigose kiekvieną kartą iš naujo nelaikant jokio testo.
Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas susijusias su nauja atrankos sistema galite paskaityti čia.


Atgal Paskutinį kartą atnaujinta:  2015-08-03 15:08:34